De inhoud van deze internetsite is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, verstrekt Scouting Impeesa Voorschoten expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De webmaster van scouting Impeesa Voorschoten garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer scouting Impeesa Voorschoten hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat scoutiing Impeesa Voorschoten de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.  Scouting Impeesa Voorschoten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door scouting Impeesa Voorschoten niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Impeesa Voorschoten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of scouting Impeesa Voorschoten op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Impeesa Voorschoten of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van scouting Impeesa Voorschoten.

Agenda en kalender

De inhoud van de Agenda en kalender is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze database gepubliceerde/getoonde gegevens.

Wijzigingen

Scouting Impeesa Voorschoten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.